Lazurol S1002 univerzální lesklý lak 0,75 L

Kód: BL16
219 Kč 181 Kč bez DPH
Skladem (9 ks)
Můžeme doručit do:
3.12.2021
Univerzální syntetický lak na dřevo zvýrazňující jeho kresbu. Vytváří trvalou, dekorativní ochrannou vrstvu odolnou na otěr, která chrání dřevo před poškozením.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Univerzální syntetický lak na dřevo zvýrazňující jeho kresbu. Vytváří trvalou, dekorativní ochrannou vrstvu odolnou na otěr, která chrání dřevo před poškozením.

 

Použití
- Podklad: dřevo, dřevovláknité desky, kov
- Prostředí: interiér, exteriér
- Příklady: dřevěné obložení stěn a stropů, kovových doplňků, dřevěná a  kovová zábradlí

 

Pracovní postup
Před použitím lak důkladně rozmíchejte! Lak se neředí, pro aplikaci štětcem je dodáván již v aplikační viskozitě. Lak se nanáší  na předem připravený podklad.

 

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečné látky
Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), Uhlovodíky, C9 – C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu. Obsahuje butanonoxim a bis (2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

 

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208: Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226: Hořlavá kapalina a páry.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501: Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Barvy, laky a příslušenství
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.75 kg
Povrch: Lesklý
Šířka: 9.0 cm
Výška: 10.0 cm
Necertivikováno: 1

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: